เลขาฯ รมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่ภูเก็ต ติดตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น นทท.ทั้งคนไทยและต่างชาติ พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์ Street Food Good Health ให้แก่ถนนคนเดินหลาดใหญ่ภูเก็ตด้วย

ภายในงานถนนคนเดินหลาดใหญ่ภูเก็ต นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย, ร่วมมอบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย Street Food Good Health  ให้แก่นายนายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ  ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ผู้จัดงาน “ถนนคนเดินหลาดใหญ่ ภูเก็ต” ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเดินทางมาติดตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โอกาสนี้ยังร่วมชมการสาธิตผัดหมี่ฮกเกี้ยนภูเก็ต โดยมีผู้บริหารกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

  นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวถึงการเดินทางลงมาติดตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ว่า ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อมาเยี่ยมชมมาตรฐาน และการยกระดับการท่องเที่ยว ตลอดจนความปลอดภัยในชีวอนามัยต่างๆ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต โดยเฉพาะภายในงานถนนคนเดินหลาดใหญ่ภูเก็ต ซึ่งพบว่า เริ่มที่จะมีความคึกคักขึ้นเป็นลำดับ ทั้งในส่วนของคนท้องถิ่นและคนไทยที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้า ทำให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากเราพึ่งผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโควิด-19

 ทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวด้วยศักยภาพความมั่นคงด้านสุขภาพ โดยยึดหลักการ 3 C คือ  1. Care มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า ความเอาใจใส่ เช่น โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  2. Clean มุ่งเน้นด้านความสะอาดและสุขลักษณะที่ดีของสถานประกอบการ ได้แก่ ร้านอาหาร สตรีทฟู้ด ส้วมสาธารณะ ตามมาตรฐานของกรมอนามัย และ 3. Clear มุ่งเน้นด้านการระบายอากาศที่ดีของอาคารสถานที่  สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งขับเคลื่อนกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร นันทนาการ และการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคโควิด- 19 เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมร้านอาหารของไทยเป็นอีกช่องทางการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาคนไทยมีการปรับตัวมาใช้บริการจัดส่งอาหาร (Delivery) กันมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารครอบคลุมทั้งร้านอาหาร สตรีทฟู้ด และบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) เพื่อให้อาหารสะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบกิจการทั้ง 10 ประเภท ได้แก่ 1.ภัตตาคารร้านอาหาร  2. โรงแรม ที่พัก สถานที่จัดประชุม  3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว  4.ยานพาหนะ  5.บริษัทนำเที่ยว  6. สุขภาพและความงาม  7.ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8.กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว  9.โรงละคร โรงมหรสพ การจัดกิจกรรม   และ 10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ  ให้เกิดการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างวิถีชีวิตใหม่  (New Normal) ในการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการ ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการและอนุกรรมการ โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนทั้งทางด้านนโยบาย และการประชาสัมพันธ์ให้ สถานประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วม และเพื่อสร้างการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปด้วย ซึ่งการดำเนินงานในลำดับต่อไป จะเป็นในส่วนของการสุ่มประเมินสถานประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันดำเนินการ และการรับข้อคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวหลังจากได้ใช้บริการในกิจการต่างๆ แล้ว เพื่อเป็นการให้ความสำคัญ และสร้างกำลังใจให้สถานประกอบการด้วย รวมทั้งส่งเสริมผลักดันให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจแนะนำ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามกฎหมายสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของคนในท้องถิ่นด้วย

ทางด้านนายเรวัต  อารีรอบ  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนั้นไดมีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ และอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาภูเก็ต นอกจากเรามีมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและบริการแล้ว ราคาอาหารก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิด

You may also like...