คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ศึกษาดูงานในพื้นที่

ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พลเรือเอกศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้ทางคณะกรรมาธิการได้ร่วมประชุมพบปะหารือและรับฟังบรรยายสรุป เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในประเด็นภารกิจหน้าที่และแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสภายในองค์กร รวมถึงรับทราบข้อมูลในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากวงเงิน 400,000 ล้านบาท ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อที่จะได้นำเป็นข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

You may also like...