จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    วันที่ 26 ส.ค. 63 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต   นายพิเชษฐ์ ปานะพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม นายพิเชษฐ์  กล่าวว่า วาระการประชุมที่สำคัญในวันนี้ได้แก่เรื่อง  คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภากำหนดการศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 28 สิงหาคม 2563    ,แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2563   นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามผลดำเนินการดัในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการภายใต้แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ที่ยังดำเนินไม่แล้วเสร็จจำนวน 4 โครงการ    ,โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขยายพันธุ์สัตว์ทะเลกิจกรรมจัดวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว   ,โครงการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนรัษฎา , โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนรัษฎาหมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามโครงการแก้ไขปและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ตจำนวน8โครงการอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบได้และเป็นการเร่งรัดโครงการที่ล่าช้าให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

You may also like...