องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดการฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันการทุจริตภูเก็ต

วันที่ 20 สิงหาคม ที่ห้องประชุมพาโก้แกรนด์บอลรูมโรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันการทุจริตภูเก็ต โดยมีนายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วม นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล กล่าวว่าหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนทำให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆของประเทศขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องและเกี่ยวพันกันหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคมเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงของประเทศ เพื่อระดมความคิดและปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืนของเครือข่ายป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริตของเครือข่ายป้องกันการทุจริตฯ เพื่อนำความรู้และทักษะไปเผยแพร่สร้างและปลุกจิตสำนึกในกลุ่มนักเรียนเยาวชนและทุกภาคส่วนให้ได้รับทราบและมีความตื่นตัวในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตอย่างทั่วถึง และเพื่อบูรณาการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตและทุกภาคส่วนในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบอย่างยั่งยืนทำให้เกิดพลังร่วมกันในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คนการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการปลุกสำนึกต้านคอร์รัปชั่นหัวข้อ“ จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต” องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรทั้ง 3 ท่านจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตเพื่อมาให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้การฝึกอบรมในครั้งนี้จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายภาคประชาชนและทุกภาคส่วนภายในจังหวัดภูเก็ตช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ

You may also like...