สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารื้อถอน “โป๊ะน้ำตื้น” เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เพื่อป้องปรามการกระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตสนธิกำลังบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 กระบี่, กอ.รมน.จ.ภูเก็ต, ศรชล.จ.ภูเก็ต และ ชปพ.ประมง จ.ภูเก็ต ในการปฏิบัติหน้าที่เข้ารื้อถอนเครื่องมือประมงประจำที่ “โป๊ะน้ำตื้น” ที่มีชาวประมงในพื้นที่ชายฝั่งอำเภอถลาง ลักลอบใช้เครื่องมือดังกล่าวจับสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง เบื้องต้นจากการรับแจ้งของชาวบ้าน และการลาดตะเวนของเจ้าหน้าที่พบว่า มีชาวประมงลักลอบติดตั้ง “โป๊ะน้ำตื้น” จำนวน 10 จุด ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านบางดุก-หมากปรก/ หมู่ที่ 2 บ้านคอเอน และหมู่ที่ 3 บ้านด่านหยิด ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งการกระทำดังกล่าว ถือเป็นความผิดตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง พื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2562 โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือทำการประมงประเภทโป๊ะ ยอปีก ช้อนปีก ไซปีก บาม ยอขันช่อ หรือเครื่องมือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งและเขตประมงน้ำจืด หรือเขตน่านน้ำภายในของจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม มาตรา 147 ของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

สำหรับ “โป๊ะน้ำตื้น” ถือเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย โดยชาวประมงจะนำไม้ยาวมาปักไว้ตั้งแต่ชายฝั่งยาวลงไปในทะเล จากนั้นนำอวนตาถี่มาผูกติดกับไม้ในลักษณะเป็นแนวกำแพง โดยส่วนที่ยื่นลงไปในทะเลจะปักไม้ล้อมอวนไว้เหมือนห้อง เมื่อน้ำลงตามธรรมชาติ สัตว์น้ำก็จะว่ายไปตามแนวอวนและไปติดอยู่ในห้อง ซึ่งเครื่องมือประมงชนิดนี้จะไม่เลือกประเภทและขนาดของสัตว์น้ำ จึงเป็นการตัดวงจรสัตว์น้ำส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศ ส่วนผลการปฏิบัติในวันที่ 19 ส.ค. 63 นายเอกมัย มาลา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเข้ารื้อถอน “โป๊ะน้ำตื้น” ถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องปรามการกระทำผิด เป็นตัวอย่างให้ชาวประมงหันมาทำประมงด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้แก่ทะเลภูเก็ต การปฏิบัติในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้ฝ่าฝืนหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หลังจากนี้สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตจะกำชับให้เครือข่ายประมงพื้นบ้านช่วยสอดส่องดูแล และสร้างความเข้าใจให้ชุมชนในการทำประมงอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงการส่งเสริมให้ชาวประมงหันมาทำใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน แต่หากพบการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าวก็สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต หากเป็นในพื้นที่อื่นก็แจ้งไปยังสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ ส่วนไม้และอวนทั้งหมดที่ได้จากการรื้อโป๊ะในวันนี้ ก็จะยึดไว้เป็นหลักฐานนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ถลางต่อไป

You may also like...