ภูเก็ตร่วมการฝึกเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรค COVID–19 ระลอกที่ 2 โดยด้านสาธารณสุขจังหวัดมีความพร้อมอย่างต่อเนื่อง

ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์การฝึกเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรค COVID–19 ระลอกที่ 2 จากห้องยุทธนาธิการ ศาลาว่าการกลาโหม ซึ่งเป็นการทดสอบแผนและแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับต่างๆ พร้อมทดสอบการจัดสรรและบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตด้านการสาธารณสุข กรณีมีผู้สงสัยติดเชื้อหรือผู้ป่วยจำนวนมาก พร้อมกันนี้ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัด ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) และการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) ภายใต้สถานการณ์การฝึกเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 2 นายแพทย์ธนิต เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ความพร้อมด้านสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตในการรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 ถือว่ามีความพร้อมเต็ม 100 % เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แม้การระบาดในรอบแรกจะสงบลงแล้ว แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยไม่วางมือหรือชะล่าใจกับสถานการณ์ในขณะนี้ และไม่นิ่งนอนใจจึงมีการเตรียมความพร้อมไว้เสมอ ซึ่งการฝึกเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรค ที่ต้องร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยความรวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขสูงสุด สำหรับการฝึกเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรค COVID–19 ระลอกที่ 2 ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งด้านนิคมอุตสาหกรรม และแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ที่มีผลกระทบโดยตรง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง และจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้

You may also like...