มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดกิจกรรมจิบกาแฟ ย้อนแลบ้านเรา

 ผศ.ดร. นภดล  จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดเผยว่า ทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม “จิบกาแฟ ย้อนแลบ้านเรา” ขึ้น เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์กับศิษย์เก่า  นักศึกษาปัจจุบันและ สื่อมวลชน นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ ก้าวสู่ครึ่งศตวรรษราชภัฏภูเก็ต ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ของลูกหลานพี่น้องประชาชนในฝั่งอันดามัน ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม  จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสภาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในด้านการเรียนการสอนตลอดมาจนถึงปัจจุบัน มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอก มี 5 คณะวิชา จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนตลอดมา เพื่อให้นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยได้ทำงานที่ดีมีคุณภาพและสามารถนำความรู้  ความสามารถที่ได้ไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป

You may also like...