ภูเก็ตภาคการศึกษาจัดเสวนาและประชุมวิชาการ เส้นทางสู่การมีงานทำ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

  ที่ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการ เส้นทางสู่การมีงานทำ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมนายพรศักดิ์ จินา รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าสืบเนื่องด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญของแนวทางการจัดการศึกษาต่อในปัจจุบันว่า ควรรณรงค์หรือดำเนินการในยุทธวิธีต่าง ๆ ของการเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนในสายอาชีพให้มากขึ้น ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน จึงมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการในทุกๆแนวทาง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเห็นถึงความสำคัญในด้านนี้ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้อง กับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดอย่างน้อย 1 หลักสูตร นายพิเชษฐ์ กล่าวว่าการจัดการศึกษาถือเป็นรากเหง้าวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการส่งต่อความรู้ความรักความปรารถนาอันดีต่อกันและกันจากรุ่นสู่รุ่น การจัดการศึกษาในสมัยก่อนจะไม่มีความสลับซับซ้อนเหมือนในยุคปัจจุบัน ที่จะต้องพิจารณาไตร่ตรองให้รอบด้าน เพื่อที่ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้มีงานทำ ปัจจุบันเราจะเห็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมากออกมาแล้ว ว่างงานหรือประกอบอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ไปร่ำเรียนมา บางอย่างเราเลือกได้ แต่ก็มีหลายอย่างที่เขาไม่สามารถเลือกได้ การจัดกิจกรรมงานโครงการในวันนี้ถือว่าเป็นการปรับกระบวนการอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าเพียรพยายามกระทำมาแล้วหลายปี แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จึงต้องมีการรณรงค์กันอยู่อย่างนี้ต่อไป

You may also like...