อบจ.ภูเก็ต จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่สอง

ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่สอง โดยมีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต, นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยรองปลัด อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีการแนะนำข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในส่วนราชการต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต จำนวน 11 คน สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ นอกจากวาระการประชุมที่ประธานแจ้งให้ทราบ และการรับรองรายการงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้ว ยังมีวาระสำคัญที่เสนอเพื่อให้สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ได้แก่ การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทุกภัยในภาคใต้ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วย, ญัตติขอความเห็นชอบให้วัดและมัสยิดใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา และศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมประจำมัสยิด จำนวน 9 แห่ง ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมเห็นด้วย, ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ จาก บริษัท ฮอลลิเดย์ วิลเล เจส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 43 รายการ ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วย นอกจากนี้ยังมีการเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ผู้ขอเช่าที่ดิน จำนวน 3 ราย และญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

You may also like...