มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จัดอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์พื้นฐานให้แก่อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานภายในมูลนิธิฯ

ที่ห้องประชุมมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์พื้นฐาน” ให้แก่อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)ภายในมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จำนวน 43 คนระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2563 มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้นำวิทยากรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรจากองค์กรที่ได้ผ่านการรับรองเป็นองค์กรฝึกอบรม ตามมาตรฐานของสํานักงานการแพทย์ฉุกเฉิน และได้มีการอบรมให้แก่อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์มาแล้วหลายรุ่นทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการที่ผ่านการอบรมดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้ตามอํานาจหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และข้อจํากัดในการปฏิบัติการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรม ตามคําสั่งการแพทย์หรือการอำนวยการ โดยจะมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในชั้นเรียนไม่ต่ำกว่า 40 ชั่วโมง และมีการฝึกประสบการณ์ ณ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดภูเก็ตได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลป่าตอง และโรงพยาบาลฉลอง เป็นเวลาอีก 3 เดือน หลังจากจบการอบรมในครั้งนี้

You may also like...