ปกครองภูเก็ตพัฒนาบุคลากรด้านการให้มีความรู้ความสามารถมีจิตบริการในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ที่โรงแรมบูกิตา  อำเภอเมืองภูเก็ต   นายสุพจน์  รอดเรือง ณ  หนองคาย     รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการของประชาชนของพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ว่าที่ ร.ต.  วิกรมจากที่  ปลัดจังหวัดภูเก็ตรอง นายอำเภอทุกอำเภอ  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าร่วม ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องที่ ที่มีหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่เชิงบูรณาการนำนโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้บังเกิดผลในระดับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขสังคมสงบเรียบร้อยประเทศชาติมั่นคง ซึ่งสภาพพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคมีความหลากหลายสลับซับซ้อนแตกต่างกันไปจึงเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ที่ทันสมัยในหลากหลายสาขาวิชาจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของกรมการปกครองจะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรฝ่ายปกครองในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ 2560-2564) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึง และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมการปกครองซึ่งกำหนดว่า “การบริหารราชการในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตจึงจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการประชาชนของพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานในด้านการให้บริการของบุคลากรของพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตให้ฝ่ายปกครองสามารถเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงกรมและจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรของที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตที่ทำการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตที่ทำการปกครองอำเภอกระทู้และที่ทำการปกครองอำเภอถลางเข้าร่วมอบรม นายสุพจน์   กล่าวว่า ข้าราชการฝ่ายปกครองมีหน้าที่ตามอำนาจกฎหมายรวมถึงภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยมีหัวใจหลักในการทำงานคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขดังนั้นการทำงานจะต้องยึดหลักกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและต้องมีกำลังกายและกำลังใจที่สมบูรณ์มีความทุ่มเทและเสียสละในการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวม  รวมถึงต้องปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข

You may also like...