ภูเก็ตจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือสำราญกีฬา กรีนพอร์ท มารีน่า ตำบลไม้ขาวอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่คลับเฮ้าสนามกอล์ฟบลูแคนยอน  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต   นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์  นายอำเภอถลางเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ต่อการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อเโครงการท่าเทียบเรือสำราญกีฬากรีนพอร์ท มารีน่า ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้บริษัทกรีนพอร์ท มารีน่า จำกัด ได้มีแผนพัฒนาโครงการท่าเทียบเรือสำราญกีฬา กรีนพอร์ท มารีน่า ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนกิจการท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีมารีน่าสำหรับให้บริการเรือสำราญกีฬาและเรือประเภทอื่นๆ ซึ่งโครงการเข้าข่ายต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เรื่องกำหนดโครงการกิจการหรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการและเงินไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 4 ลำดับที่ 23 ประเภทโครงการกิจการหรือการดำเนินการท่าเทียบเรือสำราญกีฬาที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ 50 ลำขึ้นไปหรือมีพื้นที่ถ้าเทียบเรือรวมตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ดังนั้น บริษัท กรีนพอร์ท มารีน่า จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท เอ็นทิค จำกัด บริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินโครงการ สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการประมาณ 100 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเหตุผลความเป็นมารายละเอียดการพัฒนาโครงการและขอบเขตการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากที่สุด

You may also like...