ขนส่งจังหวัดภูเก็ตจัดสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะจังหวัดภูเก็ตตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดภูเก็ต

ที่โรงแรมเอทูพูลรีสอร์ท นายบัญญัติ  คันธา  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการเปิดสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประไพ  สวนกูล หัวหน้ากลุ่มวิชาการสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต  และผู้ประกอบการขนส่ง เข้าร่วม นายประไพ สวนกูล  หัวหน้ากลุ่มวิชาการสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายให้สำนักงานขนส่งแต่ละจังหวัดจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร ซึ่งในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดสัมมนาขึ้นในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ แนวคิดของผู้ประกอบการขนส่งในการประกอบกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการขนส่งด้วย นายบัญญัติ  กล่าวว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชน ประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส มีการปิดพรมแดนและประกาศเคอร์ฟิวส่งผลให้การเดินทางลดลงอย่างมาก ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการขนส่งต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกฏเกณฑ์การห้ามเดินทางและประชาชนที่หลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ บริการขนส่งสาธารณะยังกำหนดมาตรการเพื่อการรักษาระยะห่างของสังคม (Social Distancing) ในการเดินทางทั้งการจัดให้มีการนั่งที่เว้นที่ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ Covid-19 ของประเทศไทยในปัจจุบันเริ่มสามารถควบคุมได้ ภาครัฐจึงเริ่มมีนโยบายผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์ที่มีอยู่ ทำให้กิจการต่าง ๆ เริ่มกลับมาให้บริการได้ ส่งผลให้ประชาชนกลับมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอีกครั้ง ทั้งการเดินทางในระยะทางสั้นและเดินทางข้ามจังหวัด รวมทั้เงพื่อการท่องเที่ยว ดังนั้นผู้ประกอบการขนส่งต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid -19 จากการใช้บริการขนส่งสาธารณะ การจัดโครงการในวันนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดภูเก็ตได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปรับรูปแบบการให้บริการและพัฒนาการบริหารธุรกิจภายใต้วิถี New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้การขนส่งและการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีคุณภาพ มีความต่อเนื่องยิ่งขึ้นต่อไป

You may also like...