เกษตรจังหวัดภูเก็ต “กิจกรรมฟาร์มโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 ผ่าน “กิจกรรมฟาร์มโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมฟาร์มโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านการเกษตรให้แก่เด็ก และเยาวชนสู่การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร เตรียมความพร้อมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และฟาร์มในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและแก่ชุมชน และจากปัญหาCOVID-19 ทำให้เห็นว่าประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหันมาพึ่งพาตนเองกิจกรรมด้านเกษตรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนอยู่รอด โดยหลังกิจกรรมอบรมโรงเรียนเป้าหมายจะได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมการปลูกพืช ได้แก่ โรงเพาะเห็ดพร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนละ 1 หลัง // นวัตกรรมการเกษตรแบบแนวตั้งสำหรับโรงเรียนต้นแบบและวัสดุทางการเกษตร เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการเกษตร การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป้าหมาย ครู อาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมฟาร์มโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาตัวแทนนักเรียน ภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอำเภอรวมถึงตัวแทนเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วม

You may also like...