จังหวัดภูเก็ตหารือการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

วันที่ 22 ก.ค. 63 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายสุพจน์ กล่าวว่า การประชุมหารือในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามการทำงานในเรื่องดังกบ่าวของหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถโมบายและช่องทางเข้าออกด่านท่าฉัตรไชย เรื่องระบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบ 2 รวมศูนย์, เรื่องท่าเทียบเรืออัจฉริยะ, ระบบติดตามเรือ (VTMS), ระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง, เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย/ขยะและการนำข้อมูลจากระบบมาวางแผนเพื่อพัฒนาสู่ผลสัมฤทธิ์ การจัดการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในการนำเทคโนโลยีและใช้ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านการป้องกันอาชญากรรม, การดูแลความสงบเรียบร้อย, มาตรการความปลอดภัยทางน้ำและการดูแลในเรื่องของน้ำเสียและขยะ ซึ่งหากมีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ ก็จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในมาตรการดังกล่าวของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

You may also like...