ธกส.ภูเก็ตจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด และสาขาในสังกัดช่วงไตรมาสที่ผ่านมา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องอาหาร ร้านต้นโอ๊ค ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายพรรษิษฐ์ ช่วยพิชัย  ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน   ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต และสาขาในสังกัดช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ( ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563 ) นายพรรษิษฐ์ ช่วยพิชัย  ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า    สำนักงาน   ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต มุ่งเน้นการส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้าง  มูลค่าเพิ่ม สู่ลูกค้าและชุมชน พัฒนาคน พัฒนางาน โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้  ปัจจุบันธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต ให้บริการสินเชื่อจำนวนเงิน 3,174 ล้านบาท ประกอบด้วยสินเชื่อสำหรับเกษตรกร สินเชื่อบุคคล สินเชื่อสหกรณ์ สินเชื่อองค์กร และสินเชื่อผู้ประกอบการเกษตร   ( SMEs )   จากสถานการณ์การแพทยระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และเพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนในการประกอบอาชีพสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ธนาคารได้จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวจำนวน 3 โครงการประกอบด้วย    1. สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ 2. สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด 3. สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่     นอกจากนี้สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต ยังได้เปิดให้บริการรับฝากเงินประเภทต่างๆ แก่ลูกค้ารวมเงินฝากทั้งสิ้นจำนวน  12,572 ล้านบาท และในส่วนสลากออมทรัพย์ทวีสิน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจออมเป็นอย่างมาก ธนาคารมีโครงการเปิดรับฝากสลากออมสินชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ในราคาหมายเลขละ 100 บาทประมาณเดือนสิงหาคม 2563 นี้ นายพรรษิษฐ์  กล่าวว่าสำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถารการณ์เชื้อไวรัสโควิท-19ทางธนาคาได้มีมาตราการช่วยเหลือในประกอบด้วย 1. มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า  ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย ปลอดชำระต้นเงินช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก  และสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบอาชีพแก่ลูกหนี้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาคล่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือนโดยพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 3 เดือนโดยอัตโนมัติ 3. มาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินลูกค้า SMEs แบ่งเป็น 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน   มาตรการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SMEs  4. มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งระบบ 5. มาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน    20,000 ล้านบาท  6. มาตรการชดเชยรายได้สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ”เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง และ 7. มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงาน  ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต    สำนักงาน  ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ตสำนักงาน  ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต ต้องขับเคลื่อนการพัฒนาและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร (Smart Farmer)  ให้ได้ไม่น้อยกว่า 230 ราย มีการเติบโตของสินเชื่อเพิ่มขึ้นจำนวน 207 ล้านบาท และการเพิ่มยอดเงินฝากจำนวน 1,001 ล้านบาท  ทั้งนี้ในงานแถลงข่าวสำนักงาน  ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต ได้นำผู้ประกอบการ SMEs   ภาคเกษตร ได้แก่ผลิตภัณฑ์เมล่อน ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อแดดเดียว ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์น้องโอกาหยี ผลิตภัณฑ์แกะสลักจากหนังสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านกู้กู และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรลูกค้าผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าหรือ สกต.ภูเก็ต  เช่น ข้าวศาลคุณภาพดีปลอดสารพิษหรือข้าว A-Rice  ก็ได้นำมาออกร้านแสดงแก่ลูกค้าในปี 2563 สำนักงาน   ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต ให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าครอบคลุมทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรลูกค้าให้เข้าถึงง่ายรวดเร็วและครอบคลุมครบวงจร

You may also like...