จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม“ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานระยะที่ 2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า” ภายใต้โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่วัดโสภณวนาราม (วัดป่าคลอก) อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต นาย  พิเชษฐ์  ปาณะพงค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาได้จัดกิจกรรม“ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานระยะที่ 2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า” ภายใต้โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน นายพิเชษฐ์  กล่าวว่า   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ“ เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้มีความรักความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนเป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่ในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมพิธีเปิด และร่วมมือร่วมใจทำโครงการจิตอาสา“ เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรม “ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานระยะที่ 2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า” เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสา และประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีระยะที่ 1 ในจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายทุกประการซึ่งสามารถดำเนินการได้จำนวน 71 ศาสนสถาน นับเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชม นำมาซึ่งความเชื่อมั่นของหมู่ผู้นำศาสนา และพสกนิกรทุกศาสนา ในการปกป้องศาสนสถาน มิให้เกิดเหตุอันไม่สมควร และเป็นกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ในการทำดีเพื่อแผ่นดินอีกกิจกรรมหนึ่ง

You may also like...