เทศบาลตำบลวิชิต นำภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริต สู่การเป็นสังคมที่ถูกต้องโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบได้

ที่ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในภาคประชาชน โดยมี นางสาววัลลภา คล้ายบุตร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่ม อสม. อสส. และเครือข่ายป้องกันการทุจริตในภาคประชาชน เข้าร่วม โดยโครงการการอบรมดังกล่าว มีวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต เข้าบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของ บทบาท และอำนาจหน้าที่ของสมาชิกเครือข่ายป้องกันการทุจริตในภาคประชาชน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล ในแนวทางการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ของเทศบาลตําบลวิชิต พร้อมทั้งเป็นการสร้างศักยภาพให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้ามามีส่วนร่วมปกป้องทรัพย์สินของประชาชนและร่วมขับเคลื่อนสังคมที่ถูกต้องโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบได้

You may also like...