เทศบาลราไวย์ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตติดตามการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดสว่างอารมณ์

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์พร้อมด้วยนายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดสว่างอารมณ์ ภายใต้โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บวร ออน ทัวร์ จังหวัดภูเก็ต โดยโครงการดังกล่าววัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดทำแผ่นพับเส้นทางท่องเที่ยวเสน่ชุมชนคุณธรรมทั้ง 12 ชุมชน เป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วย ชุมชนวัดมงคลนิมิตร ชุมชนวัดอนุภาษกฤษฎาราม วัดเชิงทะเล วัดกิตติสังฆาราม วัดโสภณวนาราม วัดพระทอง วัดมงคลวนาราม วัดสว่างอารมณ์ วัดเทพวนาราม วัดบ้านแขนน มัสยิดบ่อแร่ มัสยิดบ้านกมลานาคา เพื่อสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในพื้นที่ สร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำมาสร้างประโยชน์ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ บวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนตามกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 9 ขั้นตอน ให้คนในชุมชนปฎิบัติตามหลักธรรมของศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

You may also like...