ภูเก็ต รับทราบผลการประเมิน หลังผ่อนคลายระยะที่ 5 ในกลุ่มกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดีมาก พร้อมขอความร่วมมือ การ์ดอย่าตก

ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ​โรคติดต่อจังหวัด​ภูเก็ต​ครั้งที่ 42 /2563 ประเด็นที่สำคัญในวันนี้ที่ประชุมได้มีการ รายงานสถานการณ์ จํานวนผู้ติดเชื้อ covid 19 และผู้ที่กำลังรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดภูเก็ตโดยขณะนี้ผู้ติดเชื้อของจังหวัดภูเก็ตไม่เพิ่มขึ้นติดต่อ การเป็นเวลา 45 วันแล้ว นับเป็นสัญญาณที่ดีในการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนการ์ดอย่าตกจะต้องร่วมกันควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ต่อไปอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะสถานประกอบการจะต้องเข้มงวดในมาตรการการให้บริการในกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มต่างๆและพี่น้องประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือสวมหน้ากากเว้นระยะห่างทางสังคมและล้างมือบ่อยๆเพื่อร่วมกันควบคุมโรค อันจะเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต จากนั้นที่ประชุม ได้ติดตามการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 ของจังหวัดภูเก็ตระยะที่ 5 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563 โดยผลการดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และกิจกรรมด้านการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพหรือสำนักการคลังผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือในระดับ 10  คือในระหว่างเกณฑ์ 91-100% เกือบทั้งหมด โดยมีเพียงกิจกรรมเดียวที่ได้ระดับ 9 หรืออยู่ในเกณฑ์ 87.58%คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและการใช้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่สถานประกอบการเพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยบันทึกภาพและข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน

You may also like...