ภูเก็ตประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จังหวัดภูเก็ต

นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคระทำงานขับเคลื่อนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ต โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม นายสุพจน์  กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการฝึกชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการวางแผนในการฝึกไว้เรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดไปก่อนและในขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ทางคณะทำงานจึงได้เตรียมการฝึกอบรมตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้การจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

You may also like...