พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุจำนวน 2 หลัง

วันที่ 1 ก.ค.63 ที่บริเวณหมู่ที่1  ตำบลฉลอง  อำเภอเมืองภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย  นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมตรีตำบลฉลอง ลงพื้นที่หมู่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุจำนวน2ราย  และมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 หลัง รวม 62,500 บาท นอกจากนี้ยังมีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค นมผง ให้แก่สมาชิกในครอบครัวและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุนายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต      กล่าวว่า  ทางจังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในพื้นในการสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมในเรื่องต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและเป็นการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

You may also like...