สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดมงคลวราราม (ในยาง) เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง หลังโควิด-19 คลี่คลาย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้มีจัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน หรือ “กิจกรรมบวร On Tour” ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดภูเก็ต ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดมงคลวราราม (ในยาง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  โดยมีผู้ผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม เข้าร่วมโดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน หรือ “กิจกรรม บวร On Tour” ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ 1 ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดมงคลวราราม (ในยาง) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือเศรษฐกิจชุมชนให้ความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา และสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟู สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่า และมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีผลการดำเนินงานที่สามารถเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนหลังโควิด-19ได้ จึงได้มีการจัดกิจกรรม ในระยะที่ 2 นี้ขึ้นโดยมีการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เสน่ห์ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดมงคลวราราม (ในยาง) นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมผู้ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง และร่วมกันพัฒนาภาพลักษณ์ และสร้างตราสัญลักษณ์ (Branding) ที่สื่อถึงความโดดเด่น อัตลักษณ์ของชุมชน และส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี นำไปสู่การสร้างมัคคุเทศก์นำเที่ยวในชุมชนได้ต่อไป

You may also like...