เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมหารือกับอำเภอเมืองภูเก็ต ในการประชุมสัญจรเพื่อมอบนโยบายการทำงานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุมชั้น 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองภูเก็ต เข้าร่วมรับฟังภารกิจการดำเนินงานของเทศบาลตำบลรัษฎาในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในการประชุมสัญจรเพื่อมอบนโยบายการทำงานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ,ที่ปรึกษานายกเทศบาลมนตรีฯ, ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลรัษฎาเข้าร่วม โดยในการประชุมทางเทศบาลตำบลรัษฎา ได้รายงานถึงภารกิจ และผลการดำเนินงานของเทศบาลทุกกองภายในส่วนราชการ ทั้งกองช่าง, กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม, กองคลัง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งตลอดช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาทุกส่วนราชการภายในได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และได้พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การดูแลด้านสุขภาพสาธารณสุข การพัฒนาด้านการศึกษาของเด็ก การดูแลผู้แลสูงอายุ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนพื้นที่ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เปิดแผนงานการดำเนินการประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชนในช่วงภาวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยตลอดช่วงที่ผ่านมาเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และหาแนวทางป้องกันโรคร้ายที่เกิดขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ติดตั้งป้ายรณรงค์อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ  พร้อมจัดหาอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ ทั้งการจัดซื้อเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และจัดทำหน้ากากนามัยเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในทุกช่วงอายุ ทุกครัวเรือน อาทิ การแจกจ่ายถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค, แจกจ่ายนมกล่อง นมผม และอาหารกล่องสำหรับเด็ก ซึ่งใช้งบประมาณในการดำเนินการช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ทั้งสิ้น 54,656,016 บาท ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชากรตามทะเบียนราษฎร์ และประชากรแฝงในพื้นที่

You may also like...