จังหวัดภูเก็ตตรวจเยี่ยมและประเมินชุมชนดีเด่นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ”อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านนาคา หมู่ที่6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

 ที่ มัสยิดนูรุ้เอี๊ยะซาน บ้านนาคา หมู่ 6 ตำบล กมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2563ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประเมินบ้านนาคา  ซึ่งทางอำเภอกะทู้ได้ส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัดโดยมีผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านต่างๆของหมู่บ้าน ทั้งนี้หมู่บ้านนาคาในสมัยก่อนเป็นที่ราบลุ่มเนินเขามีหญ้าคาขึ้นเป็นจำนวนมากเมื่อคนเริ่มเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่ ก็ได้ปรับพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในทางกสิกรรมและอื่นๆตามความจำเป็นลักษณะที่เห็นจากการที่หญ้าคาขึ้นเจริญเสมือนทุ่งนาข้าวนั่นเองจึงทำให้ชาวบ้านเรียกทุ่งหญ้านี้ว่า “นาคา” ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านนาคานับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 90 ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของบ้านนาคา ได้แก่หาดลายิ ปางช้างกมลา ควนยักษ์ เส้นทางผ่านหาดนาคาเล   สำหรับการประกอบอาชีพของชาวบ้านบ้านนาคามีอาชีพทำสวนทำไร่และประมงพื้นบ้านในอดีตเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปมีความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีและการคมนาคมที่เข้าถึงอาชีพของชาวนาคาจึงมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งการค้าขาย อาชีพทางการท่องเที่ยวรับจ้างและการทำสวน ทำไร่ชั่วคราวก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นการทำเกษตรที่มีความมั่นคงและยังยืนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำสวนสะตอ สวนทุเรียนและสวนที่มีการปลูกพืชผักผลไม้ที่ผสมผสานกันไปขณะที่อาชีพประมงพื้นบ้านก็ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน ส่วนผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่น เมี่ยงคำ ตุ๊กตาช้าง  ขนมท่อนใต้  อาหารท้องถิ่นได้แก่ต้มส้มนาคา แกงไก่บ้านใส่กล้วยเล็บมือนาง ลอดช่องใบเตย และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นของขึ้นชื่อของบ้านนาคาทั้งหมด

You may also like...