จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 แก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนยกระดับการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 25 มิ.ย. 63 ที่โรงเรียนกะทู้วิทยา หมู่ 6 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต นายวงศกร  นุ่นชูคันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โดยมีนายชาลี สิตบุศย์  เกษตรจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วม นายชาลี  กล่าวว่า ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กำหนดให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่  สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรครบวงจร ในคราวเดียวกัน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน พัฒนา ฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ มีจำนวน 4 ครั้ง โดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 กำหนดจัด ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา หมู่ที่ 6 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งทาง สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีคลินิกให้บริการ ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมายเกษตรและกิจกรรมเสริมจากหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การป้องกันโรค COVID-19 และไข้เลือดออก บริการจัดหางานเคลื่อนที่ การฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกร ให้คำปรึกษาการขายออนไลน์ การใช้ชีวิตแนวใหม่ และการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นายวงศกร กล่าวว่า จากการรายงานของเกษตรจังหวัดภูเก็ต จะเห็นได้ว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับการบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน โดยบูรณาการความรู้เทคโนโลยีการเกษตรด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการแก่เกษตรกรไว้ ณ จุดเดียว มีเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงาน สามารถเคลื่อนที่ให้บริการได้ถึงพื้นที่ ขอให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับบริการแต่ละคลินิกและกิจกรรมเสริม ไปใช้ประกอบการวางแผนและพัฒนาการผลิต เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ภาคการเกษตรเป็นส่วนหนึ่ง ที่สามารถฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งนี้ จึงเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนยกระดับการดำรงชีพในสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

You may also like...