ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตเพื่อออกปฏิบัติภารกิจด้านการจัดระเบียบสังคมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่

ว่าที่ร.ต. วิกรม จากที่        ปลัดจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า  ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ นายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำนายอำเภอเมืองภูเก็ตนำโดยนายศิริพงษ์ หลีประสิทธิ์  ป้องกันจังหวัดภูเก็ต  นายธงไชย รัตนเดช ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต      น.ส.วรัชยา ประสิทธิ์รนันท์ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 16 นาย บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จ.ภก. ทัพเรือภาคที่ 3 สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ได้ออกปฏิบัติภารกิจด้านการจัดระเบียบสังคมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10) ทำการตรวจสอบ 3 ร้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต

ว่าที่ร.ต.วิกรมกล่าวต่อไปว่าจากการตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกการตรวจสอบ/บันทึกข้อตกลง ทำการตักเตือนเเละให้คำแนะนำเพื่อให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายโดยเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน    ,ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ,ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค  ,ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร   ,ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด  ,มีมาตรการการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัดสำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด    ,ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันและลดการใช้เสียงดังภายในร้านอาหาร ,กรณีจำหน่ายอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง รวมถึงการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน  ,จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร                              10.จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา  ,เพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน          ทั้งนี้ผู้ประกอบการ/ผู้ดูแล ให้ความร่วมมือที่จะปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัดหากมีการพบการกระทำผิดความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรคหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจะดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อไป

You may also like...