โรงรับจำนำเทศบาลนครและเทศบาลตำบลวิชิตปรับลดอัตราดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาชำระหนี้ พร้อมสำรองเงินไว้ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และรับเปิดเทอม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมิอาจหลีกเหลี่ยงได้ ประกอบกับอยู่ระหว่างการเปิดโรงเรียน สถานธนานุบาล เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้เพิ่มมาตราการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของประชาชน โดยการปรับลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาในการรับจำนำ พร้อมสำรองเงิน ๑ooล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับประชาชนและยังช่วยให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ดีขึ้น

                        โดยเริ่มตั้งแต่ ๑ มกราคม-๓o มิถุนายน ๒๕๖๓ แบ่งอัตราดอกเบี้ยออกเป็น ๒ ช่วงคือ

                        – เงินต้นไม่เกิน ๕,ooo.- บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ o.๑๒๕ ต่อเดือน

                        – เงินต้นเกินกว่า ๕,ooo.-บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.ooบาท

ซึ่งการคิดอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าภาคเอกชน นอกจากนี้ผู้จำนำยังสามารถผ่อนชำระเงินต้นที่จำนำได้ โดยทางสถานธนานุบาล เทศบาลนครภูเก็ต ไม่จำกัดดวงเงินผ่อนชำระ และขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ ๔ เดือน ๓o วัน เป็น ๘ เดือน ( ๗ เดือน ๓o วัน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้จำนำอีกทางหนึ่ง โดยในปี ๒๕๖๓ สถานธนานุบาล ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว อยู่ที่ ๔๔ ล้านบาท คาดว่าเม็ดเงินจำนวน ๑ooล้านบาท จะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอน นาย สุรเชษฐ์  ท้าวพันแดงผู้ช่วยผู้จัดการ สถานธนานุบาล เทศบาลนครภูเก็ต กล่าวว่า ในแต่ละวันมีประชาชนมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ ๒ooคน ซึ่งทางสถานธนานุบาลก็มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน

ในส่วนของเทศบาลตำบลวิชิตก็ได้มีการสำรองเงินไว้ ๘o ล้านบาทเพื่อใช้ในการให้การช่วยเหลือทางการเงินระยะสั้นแก่ประชาชน นาง สุคนธ์ทิพย์  จินดาพล  ผู้จัดการสถานธนานุบาลตำบลวิชิต กล่าวว่า สำหรับสถานธนานุบาลเทศบาลวิชิตมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19วันละประมาณ80-100คน  และในช่วงนี้ทางโรงเรียนต่างๆกำลังจะเปิดภาคเรียนทางสถานธนานุบาลจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ประชาชนนำมาจำนำไว้มากที่สุดคือทองคำรูปพรรณ ร้อยละ ๙๙ รองลงมาคือประเภทนาฬิกา กล้องถ่ายรูป เครื่องมือช่าง และ

 

You may also like...