ภูเก็ตเสนอ โครงการ “พัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความปลอดภัยและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว”เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านสุขภาพ

จังหวัดภูเก็ตได้เสนอโครงการโครงการ “พัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความปลอดภัยและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว” ที่จังหวัดภูเก็ต  โดยโครงการดังกล่าวจะใช้พื้นที่ราชพัสดุ ข้างสถานีตำรวจท่าฉัตรไชย อำเภอถลางเนื้อที่ ประมาณ ๑๔๐ ไร่ ห่างสนามบินภูเก็ตราวๆ ๑๖-๑๗ กิโล สำหรับความเป็นมาของโครงการดังกล่าวเกิดจากแนวคิดของทางนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ,นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระ ภูเก็ต ,  นพ.ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขภูเก็ต และภาคส่วนต่างๆร่วมกันเสนอแนวคิด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบ ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ ซึ่งแนวโน้มหลังการปลดล็อคสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนั้น คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวและใช้บริการในจำนวนที่น้อยกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากความกังวลถึงความปลอดภัยต่อสถานการณ์การระบาดการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ไปจนกว่าจะมีการค้นพบวัคซีนในการรักษา ดังนั้นเพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้บริการเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงความปลอดภัยในการที่จะมาใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่แรกเหยียบพื้นแผ่นดินภูเก็ตอีกทั้งต้องพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตแบบใหม่ ( New normal ) หลังวิกฤตโควิด-19 และสร้างมูลราคาเพิ่มให้กับบริการทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชนและทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศจากที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงที่มีความมั่นคงและยังยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์มูลราคาสูงเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนานาชาติ International medical Hub world class Destination ) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีวิทยาการทางการแพทย์และระบบบริการการแพทย์รองรับการจัดการบริการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ และ  เพื่อการบริการรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ โรคเขตร้อน ตลอดจนเป็นสถานที่กักกันผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายอนามัยระหว่างประเทศและผลิตผลงานการวิจัยด้านโรคติดเชื้อและโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ  นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการจ้างงานและรักษาระดับการจ้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่  และเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความปกติใหม่ (New normal)ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น

 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือ เป็นศูนย์ทางการแพทย์นานาชาติ ครบวงจรทางด้านสุขภาพและอนามัย ใน Medical Hub หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาลก็จะเป็น ทั้งจุดขายและจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของไทยและจังหวัดภูเก็ต ที่จะดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

You may also like...