วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาแบบ New Normal

ที่ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีที่ โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาแบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยมีนายวิทยา เกตุชู ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา คณะผู้บริหารและครูอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กับสถานประกอบการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นายวิทยา เกตุชู ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ให้สอดคล้องกับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสําคัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้คํานึงถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาแบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมการเรียนการศึกษาภายใต้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพครู พัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์และสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมถึงเพื่อสร้างองค์ความรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่การเรียนการศึกษายกกำลัง สอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจึงได้จัดโครงการดังกล่าว โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนออนไลน์ให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ สนับสนุนการสร้างบทเรียนออนไลน์ การผลิตสื่อ การให้ความสำคัญด้านผู้เรียน ครู สถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนสู่ชั่วโมงการศึกษายกกำลังสอง ส่วนการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน เรื่องแรกที่วิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญคือระบบสาธารณสุข โดยเมื่อนักศึกษาเข้ามาภายในวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข คือ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯ ยังได้ใช้โดรนเข้ามามอนิเตอร์นักศึกษาทั้งวิทยาลัยฯ เพื่อควบคุมนักศึกษาให้รักษาระยะห่างในการอยู่ร่วมกัน

You may also like...