ภูเก็ตประชุมพิจารณาทบทวนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังการประชุมพิจารณาทบทวนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟู่เศรษฐกิจและสังคมประเทศว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งแนวทางการเสนอโครงการองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมประเทศให้องศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำรายละเอียดแบบเสนอโครงการเบื้องต้นให้จังหวัดทราบ ซึ่งทางจังหวัดได้รับแจ้งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าขอให้จังหวัดดำเนินการทบทวนและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการขององค์กรปกครองท้องถิ่นภายใต้แผนงาน 3.2 เนื่องจากโครงการดังกล่าวที่เสนอมามีจำนวนมาก เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทางจังหวัดจึงได้มีการจัดประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการเสนอขอไป โดยทุกโครงการต้องให้ประชาชน ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ต่อไป

You may also like...