ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคในท้องที่แบบบูรณาการ

ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านช่องทางท่าเรือภูเก็ตที่ถูกกำหนดให้กักกันตัวไว้สังเกตอาการ 14 วัน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้มีผู้ที่เดินทางเข้ามาทางเรือและทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประจำท่าเรือภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามที่ทางจังหวัดกำหนด ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านช่องทางทางเรือทั้งหมดได้กักกันตัวในสถานที่ที่ทางจังหวัดกำหนด นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือในเรื่องของการส่งกลับเมื่อมีการกักตัวครบตามกำหนดว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและถ้าหากสถานที่กักกันตัวมีจำนวนห้องพักไม่เพียงพอก็ต้องมีการเตรียมสถานที่ให้เพียงพอและต้องมีการบริหารจัดการที่ดีในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่กักตัว ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนเรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีท่าเรือน้ำลึกที่ใช้ส่งสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ทางจังหวัดจึงต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป

You may also like...