อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แก่ประชาชน

ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าตามโครงการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แก่ประชาชน โดยมี นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายพิทักษ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) ได้เกิดการแพร่กระจายระบาดออกไปในวงกว้าง นํามาสู่การกําหนดมาตรการต่างๆ ทั้งด้านป้องกันและควบคุมโรค มิให้ขยายไปมากกว่านี้ โดยได้รับจัดสรรงบกลางจาก รัฐบาลวงเงิน 65 ล้านบาท ในการผลิตหน้ากากผ้า จํานวน 10 ล้านชิ้น ทั้งนี้เพื่อ แจกจ่ายให้แก่ประชาชน กลุ่มเสี่ยงต่างๆผ่านหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้ครอบคลุมมาก ที่สุด ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้รับจัดสรรหน้ากากผ้าดังกล่าว จํานวน 100,000 ชิ้น สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ได้หาหรือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรร หน้ากากผ้านําไปเพื่อป้องกันโรคโควิค-19 ตามวัตถุประสงค์ โดยกําหนดจัดสรรผ่าน หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ที่เข้าถึงและใกล้ชิดประชาชน เช่น ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จํานวน 12,000 ชิ้น, มอบผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต 2 เขต จํานวน 10,000 ชิ้น, ผ่านท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจกจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๆ เป็น จํานวน 47,500 ชิ้น ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต จํานวน 3,000 ชิ้น และผ่านสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในภารกิจ จํานวน 3,000 ชิ้น เป็นต้น สำหรับในวันนี้ได้มีการมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และตัวแทนศาสนาต่าง ๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนต่อไป

You may also like...