บขส.ภูเก็ต เตรียมความพร้อม NEW NORMAL พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวัน

วันที่ 4 พ.ค. ที่ห้องประชุมชั้นที่ 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายชบ พุทธสุภะ นายสถานีบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.ภูเก็ต) ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมของสถานีขนส่ง NEW NORMAL ตามมาตรการการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยมี นายสนั่น ทองเนื้อขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต นายประไพ สวนกูล หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดภูเก็ต นายสำราญ สินธ์ทอง เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น โดยได้อนุญาตให้ยานพาหนะ ผู้โดยสารตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้ำระหว่างจังหวัดที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทางก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานได้ ดังนั้น จึงได้ร่วมปรึกษาหารือกับนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา และนายสถานีบขส. ภูเก็ต เพื่อกำหนดเปิดใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ และได้ข้อสรุปที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ คือ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

ด้านกรมการขนส่งทางบกนั้น สืบเนื่องจากที่กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบขนส่งสาธารณะ โดยกรมการขนส่งทางบกได้กำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยได้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เช่น รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่ รถสองแถว หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง งดพูดคุยโทรศัพท์ในระหว่างการโดยสารรถสาธารณะ และควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำทุกครั้งที่มีการสัมผัสพื้นผิวต่างๆ ในที่สาธารณะ กรณีโดยสารรถแท็กซี่ควรนั่งตอนหลังของรถเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขับรถและผู้โดยสารลดความเสี่ยงการติดต่อ ขณะที่ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท แนะนำให้สังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ หากป่วย มีอาการไข้ ไอ จาม ห้ามขับรถเด็ดขาด ควรกักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ และขณะให้บริการหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาให้บริการ หากในระหว่างขับรถมีผู้โดยสารไอ จาม ให้ปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่างระบายอากาศ เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสสะสมอยู่ในรถ ลดโอกาสการติดเชื้อของผู้ขับรถและผู้โดยสารท่านอื่น ควรจัดให้มีแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำประจำรถ หมั่นเปิดหน้าต่างให้อากาศภายนอกหมุนเวียน หรือเปิดหน้าต่างระหว่างให้บริการ ต้องทำความสะอาดรถทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการให้บริการ โดยเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ กรณีให้บริการผู้โดยสารที่ มีการไอ จาม หรือ ไม่สบาย ระหว่างเดินทาง ควรใช้แอลกอฮอล์ ๗๐% ในการทำความสะอาดภายในรถ นอกจากนั้น เมื่อมีเวลาพัก ควรเปิดประตูและหน้าต่างรถหรือเปิดช่องระบายอากาศ เพื่อระบายอากาศภายในรถ

ในส่วนของการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะและการให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จะดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือมาตรการ Social Distancing เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น เว้นเบาะที่นั่งในรถตู้โดยสารและรถโดยสารประจำทาง กำหนดพื้นที่ยืนบนรถเมล์ ฯลฯ นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวว่า เทศบาลตำบลรัษฎาในฐษนะที่เป็นเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสถานีขนส่งตามภารกิจถ่ายโอน มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาด และมีหน้าที่รักษาความปลอดภัย การบริหารลานจอดรถฯลฯ จึงได้กำหนดให้สถานีขนส่งผู้โดยสารจะมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง รวมถึงตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ ผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จะไม่อนุญาตให้เข้าสู่บริเวณอาคารและชานชาลาของสถานี และผู้ให้บริการเดินรถมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการได้ และปรับปรุงสถานที่ ให้มีความเหมาะสม ทั้งในส่วนของช่องจำหน่ายตั๋ว บริเวณชานชาลา การทำความสะอาดบริเวณอาคารของสถานีขนส่งอยู่เสมอ การกำหนดที่นั่งบริเวณชานชาลาให้เว้นเก้าอี้นั่ง เว้นระยะห่างในการนั่ง หากประชาชนพบรถโดยสารไม่ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing หรือมาตรการอื่นๆ ที่ภาครัฐกำหนดเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่เทศบาลตำบลรัษฎา หรือร้องเรียนผ่านสายด่วน ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสารสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

You may also like...