ประชาชนทยอยเดินทางเข้าออกด่านท่าฉัตรไชยหลังมีค่ำสั่งผ่อนคลาย เปิดจังหวัด

วันที่ 1 มิย. 2563  บรรยากาศที่ด่านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ตหลังมีการเปิดด่านเข้าออกวันแรก พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางทางเข้าออกตั้งแต่ช่วงเช้าโดยขณะนี้ผู้ที่เดินทางออกจางจังหวัดสามารถเดินทางออกได้เลย ขณะผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตต้องมีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่พร้อมให้มีการโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”เพื่อง่ายต่อการติดตามตัวหากพบผู้มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด

            โดยคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3018  /2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับการปิดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ   ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9)สาระสำคัญดังนี้

              มาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่หน่วยงานรับผิดชอบกำหนด

  1. ผ่อนคลายมาตรการช่องทางบกด่านตรวจจังหวัดภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย) โดยประชาชนผู้เดินทางซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด อาทิเช่น มาตรฐานการปฏิบัติงาน Phuket Smart Checkpoint กำหนดโดยตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานรถโดยสารสาธารณะกำหนดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ทั้งนี้ หากพบว่าผู้เดินทางมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค หรือเป็นพาหะนำโรค พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการสั่งแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้
  2. ผ่อนคลายมาตรการช่องทางน้ำระหว่างจังหวัด ประชาชนผู้เดินทางซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต กำหนด ทั้งนี้ หากพบว่าผู้เดินทางมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค หรือเป็นพาหะนำโรค พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการสั่งแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้
  3. คงมาตรการปิดช่องทางเข้า-ออก ทางน้ำระหว่างประเทศ โดยห้ามเรือทุกชนิดและบุคคล เข้า – ออก ยกเว้นเรือบรรทุกสินค้า ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็วโดยไม่อนุญาตให้ลูกเรือ และ/หรือ คนประจำเรือลงจากเรือโดยเด็ดขาด เว้นแต่ บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ดังต่อไปนี้

              3.1 เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้น ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด หรืออนุญาตตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาก็ได้

            3.2 เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หรือหน่วยงานของประเทศอื่น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนบุคคลในครอบครัวบุคคลดังกล่าว โดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น หรือผ่อนผัน ตามข้อ 3.1 – 3.2  ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจรับรอง หรือ ออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเมื่อเข้าในพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดโดยเคร่งครัด และเจ้าหน้าที่ประจำด่านมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ยินยอมให้ตรวจเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้

             ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

You may also like...