ภูเก็ตเตรียมยกระดับการควบคุมโรคในสถานประกอบการธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพในพื้นที่ก่อนรัฐบาลจะมีการผ่อนคลายให้เปิดกิจการได้

ที่ห้องประชุมพระแทวสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมโรคของผู้ประกอบการธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสานการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, นายกสมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต และผู้ประกอบการธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

 โดยการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต,สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ตเพื่อจัดทํามาตรการการควบคุมโรคและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ให้บริการสปาและนวดเพื่อสุขภาพตามมาตรการควบคุมโรคของธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ ในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต โดยได้มีการ ยกระดับการควบคุมโรคภายในสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งได้มีการนําเสนอมาตรการ ควบคุมโรคของธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 5 ด้าน 46 มาตรการ ประกอบด้วย

1.ด้านการบริการ ใน 17มาตรการ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งผู้รับบริการและพนักงาน การจัดเตรียมหน้ากากอนามัย การบันทึกรายการสุขภาพ การกําหนดระยะห่างในการให้บริการ การจํากัดจํานวนผู้รับบริการและเวลาการให้บริการ การเว้นระยะเวลาระหว่างการให้บริการอย่างน้อย 20 นาที และการทําความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสทุกครั้งหลังให้บริการ

2.ด้านบุคลากร 19 มาตรการ เช่น การเปลี่ยนสลับหน้ากากอนามัยในช่วงเช้าและบ่ายการสลับช่วงเวลาการพักของบุคลากร การทําความสะอาดโทรศัพท์และของส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ 

3.ด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 มาตรการ เช่น การไม่ฉีดพ่นสเปรย์เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค การใช้สารเคมีทําความสะอาด เช่น การให้น้ำยาฟอกขาว หรือการใช้แอลกอฮอล์ในการทําความสะอาดพื้นผิว การทําความสะอาดวัสดุที่เป็นผ้าด้วยน้ำที่ อุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส

4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 3 มาตรการ เช่น การมีนโยบายการให้ความรู้และการควบคุมกํากับ นโยบายขอความร่วมมือพนักงานในการงดเดินทางไปยังพื้นที่แออัด 

5.ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 4 มาตรการ เช่น การมีป้ายแสดงการล้างมือที่ถูกวิธี การจัดพื้นที่สําหรับพนักงานที่มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และมีการระบายอากาศหรือฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาอย่างสม่ำเสมอซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นแนวทางให้ธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตนําไปปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานประกอบการ ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความเชื่อมั่นใจให้กับผู้รับบริการ หากมีการผ่อนคลายให้เปิดกิจการได้ จากรัฐบาล และศบค

You may also like...