ภูเก็ตจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันสหกรณ์แห่งขาติประจำปี 2563 เสริมความสัมพันธ์ในขบวนการสหกรณ์

วันนี้( 26 ก.พ.63) ที่โรงยิม 1 สะพานหิน นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคี และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานของรัฐในขบวนการ ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดภูเก็ต เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม ซึ่งการแข่งขันกีฬาเป็นไปอย่างสนุกสนาน ซึ่งก่อนการแข่งขันกีฬามีการเดนขบวนพาเหรด และหลักแข่งขันกีฬาเสร็จสิ้นได้มีการมอบรางวัลในกีฬาประเภทต่างๆแก่ทีมที่ได้รางวัล
สำหรับวันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2458 นโยบายแห่งรัฐเห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจนโดยเฉพาะเกษตรกร พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์ แห่งแรกคือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็น นายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ตามรูปแบบสหกรณ์แบบไรฟ์ไฟเซน ที่ได้รับความสำเร็จมาแล้วในอินเดียและพม่า และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ”

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 50 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ในทุกอำเภอทั่วจังหวัด มีสมาชิก มากกว่า 30,000 คน มีทุนเรือนหุ้นรวมกันประมาณ 3 พันล้านบาท
สำหรับกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 ภาคเช้า เป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคี และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานของรัฐในขบวนการ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สี ตามประเภทของสหกรณ์ มีการแข่งขันกีฬามหาสนุก 6 ประเภท กิจกรรมช่วงค่ำ เป็นพิธีสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยา ลงกรณ์ ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนบอลรูม โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์ผู้ให้กำเนิดสหกรณ์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้ตระหนักถึงคุณค่า ศรัทธา และเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์สู่สาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน กิจกรรมประกอบด้วย การวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กล่าวสดุดีพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 มอบโล่ห์รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค การมอบถ้วยรางวัลแข่งขันกีฬา มอบทุนการศึกษา จำนวน 56 ทุน มอบธงให้กับคณะกรรมการจัดงานสหกรณ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ ในปี 2564 และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเปิดโอกาสให้ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานภาครัฐได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

You may also like...