มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดโครงการPKRU international Design Thinking workshop and competition 2020

ที่ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการPKRU international Design Thinking workshop and competition 2020 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์, คณาจารย์,นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอินโดนีเซียเข้าร่วม
การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวคิดการสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการ Design Thinking ให้กับนักศึกษา และกระชับความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีนักศึกษาจาก 8 มหาวิทยาลัย 5 ประเทศได้แก่ ไทย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินโดนีเซีย รวมทั้งสิ้น 77 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมจะมีการถ่ายทอดแนวคิดการสร้างนวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของ Design thinking จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมกับมีการแข่งขันโดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศ ทั้งญี่ปุ่น จอร์แดน อังกฤษ และใต้หวันร่วมให้การตัดสิน.

You may also like...