มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต แถลงเตรียมจัดงาน วันราชภัฎภูเก็ต สืบสาน รักษา ต่อยอด ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ.นี้

ที่อาคารเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลับราชภัฎภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.บุญศุภะ ตันฑัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวงาน ราชภัฏภูเก็ต สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ.นี้
ผศ.ดร.หิรัญ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกาวสู่ปีที่ 49 นับจากการเป็นวิทยาลัยครูภูเก็ต สู่การเป็นสถาบันราชภัฏภูเก็ตจนมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพัฒนาการของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันการศึกษาแห่งนี้ยังคงปฏิบัติ พันธกิจอย่างเข้มแข็งตลอดมา ประกอบกับปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำตามยุทธศาสตร์มหาวิทยลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20ปี (พ.ศ.2560-2579) และมีการขับเคลื่อนและดำเนินงานอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย ดังนั้นในการดำเนินงานดังกล่าวจึงอยากให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานโดยเฉพาะการบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพื้นที่ใน 3จังหวัดฝั่งอันดามัน ส่วนหนึ่งจึงได้จัดให้มีการนำเสนอนิทรรศการผลการดำเนินงานบางส่วนผ่านการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลกับท้องถิ่น และเนื่องในโอกาสที่ทุกๆวันที่ 14กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวัน “ราชภัฏ”ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเชิญชวนและนำเสนอให้บุคลากรนักศึกษาและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น สำหรับในปีนี้มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่13-14กุมภาพันธ์2563 ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย และน่าสนใจประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้
ประกอบด้วย 1. การจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันราชภัฏในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา18.00 น-22.30 น. “มรดกทางวัฒนธรรม วิทย์ฯ สืบสานลานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2” กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุจากสำนักงานเทศบาลรัษฎา/การแสดงมโนราห์จากมโนราห์ อ.นาโยง จ.ตรัง/การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง”สามกองซุปเปอร์แดนซ์”โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ 2. การจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเนื่องใน”วันราชภัฏ”ในวันที่14กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30น ณ.วงเวียนภิรมย์รัตน์ 3.กิจกรรม “Horm Run Juan Restaurant” ร้านอาหารหอมรัญจวน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา17.30 น.-20.00 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 4. การจัดโครงการ”ราชภัฏ วัฒนะกวี คีตศิลป์” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.-21.00น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายและน่าสนใจ ประกอบด้วย การขับกลอน/เสภาราชภัฏ 3 ยุค โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การประกวดทูตราชภัฏ วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาการแสดงชุด”ระบำสี่ภาค” การประกวด ทูตราชภัฏ วัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา การแสดง “พูดพร่ำทำเพลงกับโกไข”จุมพล ทองตัน 5.การจัดการแสดงคอนเสิร์ตแสดดำฮัมเพลงครั้งที่ 14 Born to be “BIRD” ธงไชย แมคอินไตย์ ซึ่งจัดทำและแสดงโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ.ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย และ 6. การจัดกิจกรรม Run To Night วันที่ 4กุมภาพันธ์2563 เวลา18.00 น ณ บริเวณขุมเหมืองศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย จัดโดยสำนักบริหารทรัพย์สินฯ ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว.

You may also like...