ปิดการฝึกอบรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 2/2563

ที่ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ตศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 8 บ้านบางลา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่2/2563 โดยมี พ.ต.อ. เสริมพันธ์ ศิริคง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นาย ธรรมรงค์ ช่วยอักษร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วม
นาย ธรรมรงค์ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินงาน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้กิจกรรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 บ้านบางลา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 113 คน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลักสูตร 11 คืน 12 วัน แบ่งช่วงเวลา การฝึกอบรมเป็น ๒ ช่วงคือ ช่วงที่ 1 เป็นการฝึกอบรมด้านกาย จิต สังคมระยะเวลา 9 คืน ๙ วัน โดยวิทยากรได้ให้ทักษะ ความรู้ และวิธีการปฏิบัติตนด้านการบำบัด เพื่อให้ผู้บำบัดได้ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม รับรู้ถึงผลกระทบจากการใช้สารเสพติด รู้จักการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึก ความเครียด รู้จักการปฏิเสธเพื่อน หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น หรือไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด มีการตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อสามารถกลับไปดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีในสังคม ชุมชนได้อย่างปกติหลังออกจากศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และช่วงที่ ๒ เป็นการฝึกอบรม ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน วิทยากรได้แนะแนวทางในด้านการศึกษาเพิ่มเติม และแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อสามารถออกไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมมีการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย ตลอดจนฝึกระเบียบวินัย และฝึกจิตสมาธิ
นาย ธรรมรงค์กล่าวต่อไปว่า จากการสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของผู้ผ่านการฝึกอบรม สรุปได้ว่า ไม่ต้องการความช่วยเหลือ (เนื่องจากประกอบอาชีพอยู่แล้ว/สามารถช่วยเหลือตัวเองได้) จำนวน 60 คน ,มีความต้องการความช่วยเหลือ ทุกด้าน รวมจำนวน 53 คน ,แยกเป็น ต้องการความช่วยเหลืออาชีพ จำนวน 34 คน ต้องการความช่วยเหลือในด้านการศึกษา จำนวน 4 คน,ต้องการช่วยเหลือด้านเงินทุนสนับสนุน จำนวน 10 คน,มีความต้องการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ จำนวน 5 คน เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาการฝึกอบรม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำบัญชีรายชื่อและหนังสือส่งต่อข้อมูลผู้ผ่านการบำบัด จากศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 2/2563 โดยส่งให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูอำเภอต่าง ๆ แยกเป็นดังนี้ ศูนย์ประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัด อ. เมืองภูเก็ต จำนวน 61 คน ศูนย์ประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัด อ.ถลางจำนวน 36 คน ศูนย์ประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัด อ.กะทู้ จำนวน 16 คน รวม113 คน
ว่าที่ร.ต. วิกรม กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกคนได้นำความรู้ที่ได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกับยาเสพติดและรวมไปถึงได้ให้ความรู้แก่คนรอบข้างไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป

You may also like...