สภาพลเมืองภูเก็ตนำเสนอการแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ต

นายวิโรจน์ ภู่ต้อง เลขาธิการสภาพลเมืองภูเก็ต เปิดเผยว่า ทางสภาพลเมืองภูเก็ตได้มีการจัดเสวนาเพื่อรับฟังปัญหาของจังหวัดโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดภูเก็ต นายสุธา ประทีป ณ ถลาง พรรคพลังประชารัฐและนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่และสมาชิกสภาพลเมืองภูเก็ต เข้าร่วม โดยที่ทางสมาชิกสภาพลเมืองภูเก็ตได้มีการนำเสนอในประเด็นของการแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ตที่ปัจจุบันปัญหาด้านจราจรถือเป็นหลักของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งมีปัญหาด้านการจราจรเป็นอย่างมาก ซึ่งเส้นทางถนนเทพกระษัตรีเป็นถนนสาบหลักที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้สัญจรไปมายังสนามบินภูเก็ตและเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง หากมีอุบัติเหตุก็จะมีผลกระทบต่อปัญหาการจราจรเป็นอย่างมาก หากมีการสร้างถนนเพิ่มอีกเส้นทางหรือสร้างทางด่วนก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้ในอนาคต

นอกจากนี้ทางสมาชิกสภาพลเมืองได้มีการนำเสนอในเรื่องของการแก้ไขการขาดแคลนน้ำ ซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของจังหวัดภูเก็ตมีปริมาณน้ำต้นทุนน้อยกว่าความจุของปริมาณว่าง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งแม้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้เตรียมแผนการรองรับปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่ในขณะนี้พบว่าปัญหาดังกล่าวถือเป้นอีกปัญหาหนึ่งของจังหวัดที่ต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ทางสมาชิกได้มีการนำเสนอในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว, การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องน้ำเสียและปัญหาขยะ แนวทางในการพัฒนาย่านเมืองเก่าและการกระจายอำนาจผู้นำท้องถิ่น
ทั้งนี้ทางสภาพลเมืองภูเก็ตได้มีการเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดภูเก็ตร่วมรับฟังปัญหาเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตต่อไป

You may also like...