ภูเก็ตวางมาตรการลดผลกระทบจากปรากฏการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว.

ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมมาตรการลดผลกระทบจากปรากฏการณ์โรคปอดอักเสบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม มี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชน อาทิ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้, สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพภูเก็ต, ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม, เรือท่องเที่ยว, สายการบิน ในจังหวัดภูเก็ต และผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุม
ที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตได้มีมาตรการดำเนินการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มาโดยตลอดอย่างเข้มงวดตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาโดยมีมาตรการเฝ้าระวังโรค มาตรการป้องกันและควบคุมโรค มาตรการด้านการท่องเที่ยว และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ และเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งมีทั้งมาตรการทางด้านการเงิน การคลัง และการเยียวยาประชาชน ที่จะคอยควบคุมและเฝ้าระวัง
ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้หารือร่วมกับภาคเอกชนในการฟื้นฟูด้านอุตสาหกรรมการท่องเทียวของภูเก็ตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณนักท่องเที่ยวมีปริมาณลดลงในขณะนี้ โดยให้ช่วยกันหามาตรการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศตลอดจนการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในมาตรการการควบคุมโรคของประเทศเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า นอกจากการเฝ้าระวังและมาตรการต่าง ๆ ของทางจังหวัดภูเก็ตแล้ว อยากให้ภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ประสานความร่วมมือกันในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงชูแนวทางในการป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้านที่พัก ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล ด้านร้านอาหาร ด้านธุรกิจภาคบันเทิงของจังหวัดภูเก็ตให้ดีขึ้นดังเดิม.

You may also like...