ทต.ราไวย์ร่วมกับ อสม.จัดโครงการให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนในพื้นที่.

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ 1 ตำบลราไวย์ โดยมี นางสมพร หนูอ่อน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ 1 คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง วิทยากรผู้ให้ความรู้ และนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ เนื่องจากในพื้นที่ตำบลราไวย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายทั้งทางน้ำและทางถนน ดังนั้นหากมีความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสามารถช่วยเหลือผู้ประสพเหตุได้อย่างทันท่วงที
นางสมพร หนูอ่อน ประธาน อสม.หมู่ 1 ตำบลราไวย์ กล่าวว่า รายงานสถานการด้านความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ.2561 โดยองค์การอนามัยโลกพบว่าการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยประเทศไทยติดอันดับ 9 ของโลกและมีประมาณการผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 327 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน (60 คนต่อวัน) คิด จำนวนเฉลี่ยปีละ 22,491 คน แม้ว่าการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยในภาพรวม แต่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจาก รถจักรยานยนต์มากที่สุดที่สุดอันดับหนึ่งในเอเชียและในอาเซียนรองลงมาเป็นรถยนต์ คนเดินเท้าผู้ขับขี่จักรยาน จังหวัดภูเก็ตก็มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรติด 1 ใน 5 ของประเทศ ซึ่งเราเป็นจังหวัดเล็กๆ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้มีรถยนต์ รถทัวร์ รถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญทำให้เกิดความสูญเสียและส่งผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ นอกจากอุบัติเหตุจราจรแล้วยังมีอุบัติเหตุจากการจมน้ำโดยเฉพาะตำบลราไวย์ซึ่งมีแหล่งเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ติดอันดับโลก มีชายหาดที่มีผู้คนนิยมมาเล่นน้ำ เช่น หาดในหานหาดยะนุ้ยในแต่ละปีจะมีการจมน้ำหลายรายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ดังนั้นการมีความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องตันและการปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจึงมีความสำคัญและจำเป็นเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้ที่ประสพเหตุได้อย่างถูกต้องทันท่วงที จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์จึงร่วมกับอาสาสมัครสาธารณะสุข หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์ ได้จัดทำดครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้แก่กลุ่มนักเรียนในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งโรงพยาบาล

You may also like...