เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต (Emergency Operation Center : EOC) โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีนายแพทย์ธนิศ เสริมเเก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายเเพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนภาคเอกชน และผู้ประกอบการห้างร้านในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา มาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช กรมควบคุมโรค ซึ่ง ณ ขณะนี้ก็ยังคงสั่งการให้ทีมแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง
นายธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ ขณะนี้ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นระดับ 3 เน้นการคัดกรองช่องทางเข้า – ออก ที่ท่าอากาศยาน มีการเพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ – เอกชน ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว โดยบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน

สำหรับการเฝ้าระวังการคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 มีการคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ทั้ง 33 เที่ยวบิน จำนวน 4,943 คน นักบินและลูกเรือได้รับการคัดกรอง 107 คน ผลการตรวจคัดกรองพบผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามนิยามจำนวน 14 ราย ใน 14 รายเป็นคนจีน 13 ราย และนักศึกษาโคลัมเบียที่พึ่งเดินทางกลับจากไปเรียน ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 1 ราย ยืนยันว่าไม่มีคนไทยเข้านิยามต้องสงสัยติดเชื้อ ซึ่งผลการตรวจโรคยืนยันไม่พบเชื้อ และอนุญาตให้กลับที่พักแล้ว 8 ราย ส่วนอีก 6 ราย อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจเลือด โดยได้เฝ้าระวังติดตามอาการในห้องแยกเชื้อที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 4 ราย โรงพยาบาลป่าตอง 1 ราย และโรงพยาบาลถลาง 1 ราย โดยทั้ง 6 รายยังคงมีอาการปกติไม่พบอาการที่มีความรุนแรง
โดยในส่วนของการเตรียมการด้านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีการประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงมาตรการ แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมโรค มีการเตรียมความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ และทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค ทีมรักษาพยาบาล ทีมส่งต่อผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค
ด้านห้องแยกโรคและทีมดูแลผู้ป่วย มีการประสานให้มีการเตรียมความของห้องแยกโรคความดันลบ และดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง โดยโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้เตรียมความพร้อมห้องคัดแยกโรค รวม 11 ห้อง เช่น ที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีห้อง AIIR 2 ห้อง (อ่านว่า เอ-ทู-อาร์) พร้อมใช้, โรงพยาบาลถลาง มีห้อง Modify 1 ห้อง พร้อมใช้, โรงพยาบาลป่าตอง Modify 1 ห้อง พร้อมใช้ นอกจากนี้ยังประสานให้มีการเตรียมพร้อมด้านยา วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค อุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ และรถพยาบาลของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง
ด้านการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ มีการประชุมร่วมกับคณะทำงานท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังในท่าอากาศยานภูเก็ต มีการประชุมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว บริษัททัวร์ สมาคมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต เร่งรัดบริษัททัวร์ประสานต้นทางที่ประเทศจีนเพื่อคัดกรองผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน กำหนดมาตรการให้กรุ๊ปทัวร์คัดกรองอาการป่วยของลูกทัวร์ในช่วงเช้าของทุกวัน พร้อมทั้งให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว หากพบอาการต้องสงสัยให้นำส่งโรงพยาบาลทันที
ด้านนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวถึงแผนปฏิบัติการคัดกรองและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนาว่า ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลภาครัฐเอกชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดทีมเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขวันละ 33 คนปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 11 คน คือช่วงเช้า,ช่วงบ่ายและช่วงดึก โดยให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดประตูทางเข้า- ออก ท่าอากาศยานภูเก็ตทั้ง 6 ประตูเพื่อคัดกรองวัดอุณหภูมิ และวัดไข้ นักท่องเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออกทุกราย ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน และเทอร์โมอินฟาเรด ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวรายใดมีอุณหภูมิสูงเกิน 38 องศาเซลเซียสจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและนำส่งโรงพยาบาลทันที ซึ่งหลังจากนี้ จังหวัดภูเก็ตจะมีการสรุปผลการปฏิบัติและแถลงสถานการณ์ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทุกวัน เวลา 09.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้แถลงข้อมูลกับประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าว ด้วยการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน ณ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

You may also like...