เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการสานพลังสตรีตำบลวิชิตปี 2563.

วันนี้( 28 ม.ค.63) ที่อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังสตรีตำบลวิชิต โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กลุ่มสตรีในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นางวารุณี งานทัศนานุกูล ประธานคณะกรรมการสตรีตำบลวิชิต กล่าวว่า โครงการสานพลังสตรีตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันนี้”สร้างความเสนอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงปลอดภัย ร่วมสร้างชาตินำสมัย” คำกล่าวนี้เป็นวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพ.ศ.2560 -2564 ซึ่งจะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย มีความสำคัญมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สตรีมิใช่มีบทบาทหน้าที่เป็นเพียงภรรยา และมารดาที่เลี้ยงบุตรอยู่กับบ้านเท่านั้น แต่มีสตรีจำนวนไม่น้อย ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการประกอบหน้าที่การงานเช่นเดียวกับผู้ชาย ดังนั้น สตรีจึงเป็นทรัพยากรที่เป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต จึงจัดทำโครงการสานพลังสตรีตำบลวิชิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลวิชิต และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผนงานด้านสตรีและขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีในตำบลวิชิตต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบทิศทาง ยุทธศาสตร์พัฒนาสตรีได้กำหนดไว้ 5 แนวทาง คือการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคระหว่างชาย หญิง,เสริมพลัง เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของสตรีทุกกลุ่ม,พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาสตรี,กำหนดมาตรการเฝ้าระวังขจัดปัจจัยเสี่ยงในสตรีและสร้างความเข้มแข็งของกลไก กระบวนการพัฒนาสตรี

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวว่า การยกระดับบทบาทสตรีในปัจจุบันในบ้านเมืองเรามีความสามารถและศักยภาพสูง ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเพศชายจะเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีสตรีเป็นผู้นำทางสังคม กล้าเสียสละในการกู้ชาติดบ้านเมืองหลายท่าน เช่น พระสุพรณกัลยา ท้าวสุรนารี และท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ที่เป็นผู้นำในการกอบกู้เมืองถลาง ทำให้มีจังหวัดภูเก็ตในทุกวันนี้ ซึ่งกล่าวได้ว่าท่านเป็นผู้หญิงที่มีพระคุณต่อแผ่นดินถลาง หรือจังหวัดภูเก็ต ตนจึงขอแสดงความยินดีกับสตรีในปัจจุบัน ที่มีพลังในการพัฒนาบ้านเมือง สังคม ชุมชน สืบมาดังทุกวันนี้ จึงหวังว่าสตรีในตำบลวิชิต จะเป็นผู้มีพลังในการช่วยกันพัฒนา ในทุกๆ ด้านของสังคม ชุมชน ให้มีความสุข และก้าวหน้าต่อไป ตามโครงการสานพลังสตรีตำบลวิชิต.

You may also like...