สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม B3 การประชุมสามัญใหญ่ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต.

ที่ห้องพิทักษ์แกรนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญใหญ่ชมรม STRONGจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมี นางสาวนาถนิภา โรจนะ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พร้อมด้วย โค้ชชมรม และสมาชิกชมรม STRONGจิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว
สำหรับชมรม STRONGจิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดภูเก็ต ได้มีการก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยมีโค้ชทําหน้าที่เป็นผู้แทน ของสํานักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องค่านิยมการต่อต้านทุจริตขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่ และมีกรรมการซึ่งมาจากคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่ทําหน้าที่บริหารกิจการของชมรม ซึ่งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดภูเก็ต มีโค้ชและกรรมการบริหารชมรมจํานวน 10 คน เป็นคณะบุคคลเดียวกัน ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 500 คน โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของชมรมทาง line application STRONG ภูเก็ต

การจัดการประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา แถลงบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาพร้อมพิจารณาทบทวนข้อบังคับของชมรมเพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก สร้างให้บุคคลมีจิตพอเพียงต้านทุจริตพร้อมกันนั้นยังมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชมรม และร่วมกันกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนของชมรมในปี พ.ศ. 2563.

You may also like...