โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก To Be Number One สู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด รุ่น ที่ 2

ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานกิจกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก To Be Number One สู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด รุ่นที่ 2 โดยมีสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะครู และนักเรียนค่าย To Be Number Oneจำนวน 80 คน เข้าร่วม
โครงการ TO BE NUMBER ONE ถือเป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้สโลแกน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยทางชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ทั้งในด้านการบริหารและการบริการ รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา EQ ให้กับเพื่อนสมาชิกในการเป็นแบบอย่างที่ดี ภายใต้สโลแกน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

ภายในค่ายมีกิจกรรมมากมายให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกและฝึกฝนตนเอง เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม การบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ กิจกรรมสร้างสุข และกิจกรรมพัฒนา EQที่จะช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นความรู้ ความสามารถในตัวบุคคล พร้อมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และมารยาททางสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของมนุษย์

You may also like...