รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล

บริเวณหน้าหาดราไวย์ หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายบุญพงศ์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 10 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และพี่น้องชาวเลทั้ง 5 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
นางแสงโสม หาญทะเล ตัวแทนชาวเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ได้กล่าว ต้อนรับ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการพร้อมได้พูดถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ที่ได้เห็นชอบหลักการแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ทั้งการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย การให้ชาวเลสามารถประกอบอาชีพประมงโดยผ่อนปรนพิเศษในการใช้อุปกรณ์ดั้งเดิม การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การแก้ปัญหาสัญชาติ การส่งเสริมด้านการศึกษาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวเล และการแก้ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ พร้อมกันนี้ ยังได้มีการเสนอถึงปัญหาที่ผ่านมา 10 ปีและยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งในด้านความมั่นคงของที่อยู่อาศัย การรุกรานสุสานและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีกรรมของชาวเล, ปัญหาที่ทำกินในทะเล จากที่มี 27 แหล่ง ปัจจุบันเหลือเพียง 2 แหล่ง และปัญหาการไร้สัญชาติ ซึ่งยังมีชาวเลอีกกว่า 400 คนที่ยังไม่มีสัญชาติไทย
ด้านนายบุญพงศ์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้ทราบถึงปัญหาของพี่น้องชาว กว่า 12,000 คน ใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามันดีว่า ยังประสบกับปัญหาในหลายด้าน จึงได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการในการดูแลพี่น้องชาวเลโดยเฉพาะโดยในปัจจุบันในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัดก็ได้มีการพัฒนา และมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น พี่น้องชาวเลก็มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้าการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ในขณะเดียวกันทางภาครัฐก็จะเข้ามามีบทบาทร่วมส่งเสริม วิถีชีวิต และพร้อมที่จะน้อมรับ นำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เสนอต่อทางรัฐบาลในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนต่อไป

You may also like...