ภูเก็ต สสจ.ออกแถลงการณ์ไม่พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินในเส้นทางที่บินตรงมาจากเมืองอูฮั่น ประเทศจีน ณ ด่านท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยตั้งแต่วันที่ 5 – 21 มกราคม 2563 จำนวน 29เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรอง ทั้งสิ้น 4,210 ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์สงสัยตามนิยาม (อาการไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับ น้ำมูก ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) จำนวน 1 ราย ได้รับการส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นอกจากนี้ มีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์สงสัยตามนิยามไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล 6 ราย โดยผู้ป่วยรายที่ 1 ถึงรายที่ 4 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ผู้ป่วยรายที่ 5 กำลังรักษาตัวในห้องแยกโรคความดันลบ ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผู้ป่วยรายที่ 6 กำลังรักษาตัวในห้องแยกโรคความดันลบ ที่โรงพยาบาลป่าตอง ซึ่งได้ทำการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ Nasopharyngeal swab, Throat swab และตัวอย่างเลือด จากผู้ป่วยทั้ง 2 ราย โดยส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ
มาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยด้านการคัดกรอง ผู้โดยสารซึ่งมีการคัดกรองผู้โดยสารจากพื้นที่เสี่ยง ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 เป็นต้นมา โดยจังหวัดภูเก็ต มีเครื่องบินในเส้นทางบินตรงจากเมืองอู่ฮั่นถึงภูเก็ต วันละ 1 เที่ยวบินมีผู้โดยสารประมาณ 170 คนต่อเที่ยวบิน และในช่วงเทศกาลตรุษจีน (10 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563) มีการเพิ่มเที่ยวบินของสายการบินอีก 1 สายการบิน มีผู้โดยสารประมาณ 170 คนต่อเที่ยวบิน รวมเป็นวันละ2 เที่ยวบิน 2) ด้านความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีการเตรียมความพร้อมและชี้แจงมาตรการ แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเตรียมความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค ทีมด้านการรักษาพยาบาล ทีมส่งต่อผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง 3) การเตรียมความพร้อมด้านห้องแยกโรคและทีมดูแลผู้ป่วย มีการเตรียมความของห้องแยกโรคความดันลบ และทีมดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง 4) การเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และรถพยาบาล โดยมีการเตรียมพร้อมด้านยา วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคและรถพยาบาล ของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง 5) การประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะทำงานช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จังหวัดภูเก็ต

สำหรับข้อแนะนำสำหรับประชาชน มีดังนี้ 1) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันได้โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 2) สามารถเดินทางไปประเทศจีนได้ แต่ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือ มีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ จาม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากอนามัย 3) ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูกเจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งให้ข้อมูลประวัติการเดินทางไปประเทศจีน 4) หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ 5) หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น 6) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ 7) รับประทานอาหารปรุงสุกเสมอ

You may also like...