โครงการรณรงค์ด้านการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลวิชิต

นายกรีฑา โชติวิชพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ด้านการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลวิชิตจำนวน 60 คนเข้าร่วม
นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รักษาการปลัดเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวว่า โครงการรณรงค์ด้านการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลวิชิต จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริต โปร่งใสของเจ้าหน้าที่เทศบาล อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดภูเก็ต มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
ด้านนายกรีฑา กล่าวว่า โลกปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว คนเกิดความรู้สึกอยากได้อยากมีจึงเกิดความรู้สึกว่าโกงได้ แต่ขอให้มีส่วนแบ่งกัน ซึ่งถือเป็นการโกงตัวเองโกงประเทศชาติการแก้ปัญหาการทุจริตต้องเริ่มที่ตัวบุคคลการปลูกฝังจริยธรรมคุณรรมในจิตใจที่ทุกคนจะต้องช่วยกัน ที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตใช้การบังคับทางกฎหมายมักไม่ได้ผล เพราะจิตสำนึกของคนไม่ยอมรับกฎหมายส่งผลให้ระบบราชการเสียหาย ทำให้ความน่าเชื่อถือของข้าราชการลดลง จึงต้องพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญส่งผลเสียหายต่อการประกอบการทุกเรื่องทั้งในและต่างประเทศทางเทศบาลตำบลวิชิตเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตขึ้นในอนาคต.

You may also like...